087-6732884   winey37
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 2 : องค์ประกอบของงบการเงิน


การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 2 : องค์ประกอบของงบการเงิน

10 กรกฎาคม 2018   41,598


องค์ประกอบของงบการเงิน

งบการเงินสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆดังต่อไปนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน คือ งบที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ณ วันที่ 31/12/61 เป็นต้น

2. งบกำไรขาดทุน คือ งบที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของกิจการใน ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น สำหรับช่วงเวลา 01/01/61 - 31/12/61 เป็นต้น

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น คือ งบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ว่าเกิดจากอะไรบ้าง เช่น เพิ่มทุน กำไร(ขาดทุน) และ เงินปันผล เป็นต้นใน ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น สำหรับช่วงเวลา 01/01/61 - 31/12/61 เป็นต้น

4. งบกระแสเงินสด คือ งบที่แสดงให้เห็นถึงที่มาที่ไปของกระแสเงินสดว่ามีกระแสเงินสดรับเข้าและจ่ายออกในระหว่างงวดเป็นจำนวนเท่าใดใน ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น สำหรับช่วงเวลา 01/01/61 - 31/12/61 เป็นต้น

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ส่วนที่เอาไว้ใช้ในการอธิบายงบการเงินเพิ่มเติม เช่น นโยบายบัญชี รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละบัญชี เป็นต้น

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

 

งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of financial position)

สินทรัพย์ คือ ทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการ และสามารถให้ประโยชน์แก่กิจการได้ในอนาคต

สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้หมดไปภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น เงินสด, เงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้, สินค้า เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ดำเนินงานเกินกว่าระยะเวลา 1 ปี เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น

หนี้สิน คือ ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้กิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปในอนาคต

หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินที่กิจการต้องจ่ายออกไปภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น เจ้าหนี้, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, หนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็นต้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ หนี้สินที่กิจการต้องจ่ายออกไปเกินกว่าระยะเวลา 1 ปี เช่น เงินกู้ยืมระยะยาว เป็นต้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น คือ ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสินออกแล้ว (สินทรัพย์ - หนี้สิน)

ทุน คือ เงินลงทุนที่เจ้าของกิจการนำมาลงทุนเพื่อมาดำเนินงานในกิจการ

กำไรสะสม คือ กำไรสุทธิในแต่ละปิตั้งแต่เปิดกิจการจนถึงปัจจุบันสะสมรวมกัน

ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการอ่านงบแสดงฐานะการเงินเบื้องต้น :

บริษัทนี้มีสินทรัพย์รวม 1,242 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 1,119 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 123 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสด 34 ล้านบาท ลูกหนี้ 612 ล้านบาท สินค้า 467 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบไปด้วย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 117 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 4 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวม 797 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยหนี้สินหมุนเวียน 784 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 13 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้น 575 ล้านบาท เจ้าหนี้ 194 ล้านบาท หนี้สินจากสัญญาเช่า 2 ล้านบาท ภาษีค้างจ่าย 12 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 2 ล้านบาท

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 445 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยทุน 200 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 56 ล้านบาท กำไรสะสม 189 ล้านบาท

 

งบกำไรขาดทุน (Income statement)

รายได้ คือ ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ

รายได้จากการขาย/บริการ คือ รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกิจการ

รายได้อื่น คือ รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากธุรกิจหลักของกิจการ

ค่าใช้จ่าย คือ การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือการลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง

ต้นทุนขาย/บริการ คือ ต้นทุนในการซื้อสินค้าที่กิจการได้ขายออกไป หรือต้นทุนการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับยอดขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

ต้นทุนทางการเงิน คือ ดอกเบี้ยจ่าย/ค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกี่ยวกับการกู้ยืม

ภาษีเงินได้ คือ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน

วิธีการอ่านงบกำไรขาดทุนเบื้องต้น :

บริษัทนี้มีรายได้รวม 3,741 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขาย 3,727 ล้านบาท และรายได้อื่น 13 ล้านบาท

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวม 3,615 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยต้นทุนขาย 3,481 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 38 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 96 ล้านบาท เมื่อนำรายได้รวมหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานก็จะได้ กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 126 ล้านบาท

เมื่อนำเอากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หักค่าใช้จ่ายทางการเงิน 14 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 ล้านบาท ก็จะได้กำไรสุทธิที่ 90 ล้านบาท

 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (Statement of changes in shareholders' equity)

ทุน คือ เงินลงทุนที่เจ้าของกิจการนำมาลงทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ

กำไรสะสม คือ กำไรสุทธิในแต่ละปิตั้งแต่เปิดกิจการจนถึงปัจจุบันสะสมรวมกัน สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

1) กำไรสะสมจัดสรร - ตามกฏหมายหากว่าเป็นบริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทจะต้องกันกำไรสะสมส่วนหนึ่งปีละ 5% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ให้กันไปเรื่อยๆทุกๆปีจนกว่ากำไรสะสมจัดสรรจะถึง 10% ของทุนจดทะเบียน แต่หากเป็นบริษัทจำกัด กำหนดให้บริษัทจะต้องกันกำไรสะสม 5% ของกำไรทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลทุกๆปีจนกว่ากำไรสะสมจัดสรรจะถึง 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งกำไรสะสมจัดสรรในส่วนจะต้องคงเอาไว้ในบริษัทจะไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

2) กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร - คือกำไรสะสมที่บริษัททำมาหาได้ตั้งแต่วันที่เปิดบริษัทที่ไม่ได้ถูกจัดสรร

เงินปันผล คือ เงินที่กิจการจ่ายคืนผู้ถือหุ้น ซึ่งเกิดจากผลกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย แต่ให้นำไปหักในกำไรสะสมโดยตรงเลย) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะเป็นการลดยอดกำไรสะสมของบริษัทให้ลดลง

สูตรในการกระทบยอดกำไรสะสม

ตัวอย่างงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

วิธีการอ่านงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเบื้องต้น :

บริษัทมีทุน 200 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 56 ล้านบาท กำไรสะสมจัดสรร 24 ล้านบาท เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงในปี 2560 

ในส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต้นปี 2560 ที่ 151 ล้านบาท บวกด้วยกำไรสุทธิในระหว่างปี 90 ล้านบาท หักเงินปันผลรวม 76 ล้านบาท ดังนั้นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรปลายปี 2560 เท่ากับ 165 ล้านบาท จากรายละเอียดทั้งหมดข้างต้นทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นปลายปี 2560 นั้นอยู่ที่ 445 ล้านบาท

 

งบกระแสเงินสด (Cash flow statement)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน คือ กระแสเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงานปกติของกิจการ เช่น เงินสดรับจากการขาย, เงินสดจ่ายจากการซื้อ, จ่ายเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ กระแสเงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนของกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ซื้ออุปกรณ์, ขายอุปกรณ์, ซื้อที่ดิน, ขายที่ดิน เป็นต้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ กระแสเงินสดรับ (จ่าย) จากการจัดหาเงินของกิจการ เช่น เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร, จ่ายคืนเงินกู้ยืมธนาคาร, การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

ตัวอย่างงบกระแสเงินสด

วิธีการอ่านงบกระแสเงินสดเบื้องต้น :

ในปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน +158 ล้านบาท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน +1 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -166 ล้านบาท เมื่อนำกระแสเงินสดทั้ง 3 กิจกรรมมารวมกันก็จะได้กระแสเงินสดรวม -8 ล้านบาท ในปี 2560

เงินสดต้นปี 2560 ของบริษัทอยู่ที่ 42 ล้านบาท เมื่อรวมกับกระแสเงินสดรวมของทั้ง 3 กิจกรรม -8 ล้านบาท ในปี 2560 ก็จะได้เงินสดปลายปี 2560 ที่ 34 ล้านบาท ซึ่งตรงกับงบแสดงฐานะการเงิน

ตารางสรุปงบการงานตามที่ได้เรียนไปในบทนี้

 

ศึกษาข้อมูลในบทที่ 2 : องค์ประกอบของงบการเงินในรูปแบบ VDO กันได้เลยครับ

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php

 


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design