087-6732884   winey37
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 4 : สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสด,ลูกหนี้)


การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 4 : สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสด,ลูกหนี้)

10 กรกฎาคม 2018   4,380


เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and cash equivalent)

คือ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) หรือเงินฝากประจำอายุไม่เกิน 3 เดือน บัญชีนี้ถือว่ามีความสำคัญกับงบการเงินมาก เนื่องจากจะแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของบริษัท บริษัทใดที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมากๆย่อมแสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นมีสภาพคล่องมาก ส่วนบริษัทใดที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดน้อยๆย่อมแสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นมีสภาพคล่องน้อย

การวิเคราะห์เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ ควรที่จะต้องอ่านงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เพื่อให้เห็นภาพที่นอกเหนือจากการเห็นเงินสด ณ วันสิ้นปี การอ่านงบกระแสเงินสดจะทำให้เราสามารถเห็นภาพกระแสเงินสดของบริษัทได้ดีมากยิ่งขึ้น ว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเข้า และกระแสเงินสดออก จากกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจำนวนเงินเท่าใด

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

ผลกระทบกับงบการเงิน

ตัวอย่างผลกระทบกับงบการเงิน

1) บริษัทได้รับเงินสดจากการให้บริการจำนวน 1,000 บาท

2) บริษัทให้บริการเป็นเงินเชื่อจำนวน 1,500 บาท

3) บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดจำนวน 500 บาท

4) บริษัทซื้อบริการเป็นเงินเชื่อจำนวน 800 บาท

5) บริษัทรับเงินจากลูกหนี้ทั้งจำนวน

6) บริษัทจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ทั้งจำนวน

 

ลูกหนี้การค้า (Accounts receivable)

คือ ลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการที่กิจการได้ส่งสินค้าหรือให้บริการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ บัญชีนี้ก็ถือได้ว่ามีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากลูกหนี้เป็นบัญชีที่มีสภาพคล่องสูงรองจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หากบริษัทมีลูกหนี้ที่ไม่มีคุณภาพ เช่น ไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ หรือใช้ระยะเวลานานในการเก็บเงิน ก็อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้

ผลกระทบกับงบการเงิน

จะเห็ได้ว่าหากเป็นการขายสินค้าจะมีรายการ 2 คู่เกิดขึ้นในงบการเงิน คู่แรกจะเป็นการเพิ่ม ลูกหนี้ กับ ขาย เพื่อบันทึกยอดขายในงบการเงิน ส่วนคู่ที่สองจะเป็นการตัดสินค้า กับเพิ่มต้นทุนขาย เพื่อบันทึกต้นทุนขายในงบการเงิน ให้ถูกต้อง

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยปกติแล้วลูกหนี้ต้องแสดงตามมูลค่าที่เหมาะสม ดังนั้นลูกหนี้ที่ค้างมานานๆและคาดว่าจะไม่ได้รับคืน อาจต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อปรับลดมูลค่าลูกหนี้ลงให้เหมาะสมตามเงินที่จะได้รับชำระซึ่งน้อยกว่ามูลค่าหนี้ ซึ่งการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทเพิ่มขึ้น และลูกหนี้ของบริษัทลดลง โดยบัญชีดังกล่าวจะแสดงเป็นส่วนหักจากลูกหนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อนี้

จะเห็ได้ว่าลูกหนี้ที่ค้างอยู่ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับชำระตามราคาทุนเดิมนั้นอยู่ที่ 190 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมีลูกหนี้บางส่วนที่ไม่มีคุณภาพ และอาจจะเก็บเงินไม่ได้ ทางบริษัทจึงมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินเป็นจำนวน 7 ล้านบาท ส่งผลให้ลูกหนี้สุทธิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินจะมียอดเหลืออยู่ที่ 183 ล้านบาท

ผลกระทบกับงบการเงิน

รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ (AR aging) คือ รายงานที่บริษัทเอาไว้ใช้วิเคราะห์ว่ามีลูกหนี้รายใดบ้างที่ค้างชำระเกินกำหนด เป็นเวลานาน เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถติดตามทวงถาม และเพื่อเอาไว้ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายของแต่ละบริษัทที่กำหนดไว้ เรามาดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้และวิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกัน

จะเห็นได้ว่านโยบายของบริษัทจะตั้งค่าเผื่อสำหรับลูกหนี้ที่ค้างเกินกำหนด 3-6 เดือน 25%, 6 เดือน-1 ปี 50%, 1 ปี ขึ้นไป 100% ซึ่งหากวิเคราะห์จากรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ (AR aging) แล้วพบว่ามีลูกหนี้ที่ค้าง 3-6 เดือน จำนวน 200 บาท ,6 เดือน-1 ปี จำนวน 100 บาท, 1 ปี ขึ้นไปจำนวน 50 บาท เมื่อคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วจะได้จำนวนค่าเผื่อจำนวนทั้งสิ้น 150 บาท ที่ควรตั้งเข้าไปในงบการเงิน เป็นต้น

ตัวอย่างผลกระทบกับงบการเงิน

1) บริษัทได้รับเงินสดจากการให้บริการจำนวน 1,000 บาท

2) บริษัทให้บริการเป็นเงินเชื่อจำนวน 1,500 บาท

3) บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดจำนวน 500 บาท

4) บริษัทซื้อบริการเป็นเงินเชื่อจำนวน 800 บาท

5) บริษัทรับเงินจากลูกหนี้ทั้งจำนวน

6) บริษัทจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ทั้งจำนวน

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design