087-6732884   winey37
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 5 : สินทรัพย์หมุนเวียน (สินค้าคงเหลือ,สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น)


การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 5 : สินทรัพย์หมุนเวียน (สินค้าคงเหลือ,สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น)

11 กรกฎาคม 2018   15,062


สินค้าคงเหลือ (Inventory)

คือ สินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ

2. อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย

3. อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ

บัญชีสินค้าคงเหลือก็เป็นบัญชีที่มีความสำคัญกับงบการเงินเช่นกันเนื่องจากสินค้าเป็นบัญชีที่มีสภาพคล่องรองจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้ หากบริษัทมีสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เช่น ไม่สามารถขายได้ หรือขายได้ในราคาที่ต่ำมากๆกว่าราคาทุน ก็อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

ผลกระทบกับงบการเงิน

การคำนวณต้นทุนของสินค้า

มีวิธีการในการคำนวณต้นทุนสินค้า 3 รูปแบบหลักๆด้วยกันดังต่อไปนี้

1. เข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) - เป็นการคำนวณต้นทุนแบบสินค้าที่เข้ามาก่อนจะต้องถูกตัดออกไปก่อนตามลำดับในการเข้ามา

2. ถัวเฉลี่ย (Average) - เป็นการคำนวณต้นทุนแบบถัวเฉลี่ยสินค้าทุก Lot ด้วยราคาเฉลี่ย

3. เจาะจง (Specific) - เป็นการคำนวณต้นทุนสินค้าเจาะจงตามสินค้า Lot ที่ขายได้จริง

มาดูตัวอย่างในการคำนวณต้นทุนสินค้าในแต่ละวิธีดังต่อไปนี้

ค่าเผื่อสินค้า

ค่าเผื่อสินค้ามีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันดังนี้

1. ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (Dead stock) - หากสินค้าค้างอยู่ใน Stock นาน อาจทำให้มูลค่าของสินค้ามีการเสื่อมค่า จึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยขึ้น โดยทั่วไปจะตั้งตาม รายงานวิเคราะห์อายุสินค้า (Stock aging) ตามนโยบายของบริษัท

2. ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (NRV) - สินค้าจะต้องแสดงด้วยมูลค่าราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ (NRV) (ราคาขาย - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย) แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า ดังนั้นหากราคาขายของสินค้าต่ำกว่าราคาทุนก็จะต้องมีการตั้งค่าเผื่อตัวนี้

โดยบัญชีดังกล่าวจะแสดงเป็นส่วนหักจากสินค้าในงบการเงิน เช่น ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

ราคาทุนของสินค้าคงเหลือนั้นอยู่ที่ 2,263 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสินค้าบางส่วนของบริษัทนั้นไม่มีคุณภาพ เช่น บางส่วนอาจจะเกิดการล้าสมัย หรือบางส่วนที่ต้องขายต่ำกว่าราคาทุน จึงทำให้บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าเป็นจำนวนเงินรวม 81 ล้านบาท ทำให้มูลค่าสินค้าคงเหลือในงบการเงินถูกปรับลดมาเหลือที่ 2,182 ล้านบาท

ตัวอย่างในการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (Dead stock)

โดยปกติแล้วค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจะตั้งจากรายงานวิเคราะห์อายุสินค้า (Stock Aging) ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมีมูลค่าสินค้าที่ค้างนานๆตั้งแต่ 1-6 เดือน จำนวน 200 บาท, 6 เดือน-1 ปี จำนวน 100 บาท, 1 ปี ขึ้นไปจำนวน 50 บาท สำหรับนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 1-6 เดือน 10%, 6 เดือน-1 ปี 50%, 1 ปี ขึ้นไป 100% ดังนั้นเมื่อคำนวณแล้วค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยที่ควรบันทึกในงบการเงินจึงอยู่ที่ 120 บาท ซึ่งจะเป็นการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน และเพิ่มค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ตัวอย่างในการตั้งค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (NRV)

จะเห็นได้ว่าบริษัทมีสินค้าบางส่วนที่คาดว่าจะต้องขายขาดทุน ดังนั้นจึงต้องปรับลดมูลค่าสินค้าให้ลดลงตามราคาที่คาดว่าจะขายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย ดังนั้นบริษัทจึงมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นจำนวน 55 บาท ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าสินค้าในงบแสดงฐานะการเงินลดลง และค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนนั้นเพิ่มสูงขึ้น

ผลกระทบกับงบการเงินในเรื่องค่าเผื่อของสินค้า

ตัวอย่างผลกระทบกับงบการเงิน

1) ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 100 หน่วย หน่วยละ 20 บาท

2) ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 100 หน่วย หน่วยละ 25 บาท

3) จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าทั้งหมด

4) ขายสินค้าเป็นเงินสด 150 หน่วย ราคาหน่วยละ 30 บาท (ใช้นโยบายการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO)

5) สินค้าที่เหลือตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 50%

 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other current assets)

หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ (อายุไม่เกิน 1 ปี) ที่ไม่ใช่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลูกหนี้กรมสรรพากร ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

คือค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทนั้นจ่ายออกไปก่อนโดยบริษัทจะทยอยได้รับประโยชน์จากเงินที่จ่ายออกไป บริษัทจึงทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายออกเป็นงวดๆ เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า, ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น

ผลกระทบกับงบการเงิน

ตัวอย่างผลกระทบกับงบการเงิน

สมมติซื้อประกันไฟไหม้ทั้งหมด 1,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี ดังนั้นต้องตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปีละ 200 บาท (1,000/5)

 

ลูกหนี้กรมสรรพากร

คือภาษีซื้อที่มากกว่าภาษีขายสะสม ซึ่งทางบริษัทมีสิทธินำมาใช้เครดิตภาษีในเดือนถัดๆไปได้ จึงแสดงเป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน

ผลกระทบกับงบการเงิน

ตัวอย่างผลกระทบกับงบการเงิน

เช่น ซื้อสินค้า 200 บาทมีภาษีซื้อ 14 บาท และขายสินค้าไป 150 บาท มีภาษีขาย 10.5 บาท

 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ในกรณีรายได้บริการ เมื่อได้รับชำระทางบริษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ตามอัตราที่กฏหมายกำหนด ซึ่งรายการถูกหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจะถือเป็นสินทรัพย์เนื่องจากสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ตอนเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี

ผลกระทบกับงบการเงิน

ตัวอย่างผลกระทบกับงบการเงิน

สมมติขายบริการได้ 100 บาท มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 บาท และถูกหัก ณ ที่จ่าย 3 บาท

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design