087-6732884   winey37
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 7 : สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน, ค่าความนิยม, สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)


การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 7 : สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน, ค่าความนิยม, สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)

12 กรกฎาคม 2018   4,390


สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible assets)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ทางปัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน และฟิลม์ภาพยนตร์ เป็นต้น โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะแสดงมูลค่าในงบการเงินด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

ค่าตัดจำหน่าย หมายถึง การปันส่วนจำนวนที่คิดค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น (เหมือนกับค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ แต่เรียกคนละชื่อ)

มูลค่าคงเหลือ หมายถึงจำนวนเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจาก การจำหน่ายสินทรัพย์ ณ วันสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์

อายุการให้ประโยชน์ หมายถึง ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

ผลกระทบกับงบการเงิน

วิธีการคำนวณค่าตัดจำหน่าย

ตัวอย่างผลกระทบต่องบการเงิน

บริษัทซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ในราคา 100 บาท อายุการให้ประโยชน์ 3 ปี

ค่าตัดจำหน่ายต่อปี = 100/3 = 33.33 บาท

 

ค่าความนิยม (Goodwill)

ค่าความนิยมถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทหนึ่งและจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการซื้อกิจการ หรือซื้อหุ้นระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูก ซึ่งค่าความนิยมนั้นเกิดจากผลต่างระหว่างราคาที่บริษัทแม่จ่ายซื้อ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทลูกหรือสินทรัพย์ที่ได้มา

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทแม่ ซื้อหุ้น 100% ในบริษัทลูกในราคา 1,000 บาท ณ วันที่ซื้อบริษัทลูกมีมูลค่าตามบัญชี (ส่วนของผู้ถือหุ้น) 400 บาท และในวันดังกล่าวบริษัทลูกมีมูลค่ายุติธรรม 600 บาท

ในการจัดทำงบการเงินรวมจะนำงบการเงินของบริษัทลูกมารวมตามมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นส่วนเกินของราคาที่ไม่สามารถระบุได้ว่าคือสินทรัพย์ตัวใดก็จะเป็น

ค่าความนิยม = 1,000 - 600 = 400 บาท

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

ถึงแม้ว่าค่าความนิยมจะถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทหนึ่ง แต่ในทางบัญชีจะไม่ทยอยตัดจำหน่ายค่าความนิยมเหมือนกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัวอื่นๆ โดยในทางบัญชีจะใช้การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน ซึ่งจะประเมินจากผลการดำเนินงานของบริษัทลูกว่าเป็นไปตามแผนงาน/ประมาณการหรือไม่ หากว่าผลการดำเนินงานยังดี ก็ไม่ต้องบันทึกด้อยค่าของค่าความนิยมและให้คงมูลค่าดังกล่าวไปเรื่อยๆตราบใดที่ไม่ด้อยค่า

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (Other non current assets)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ (อายุเกินกว่า 1 ปี) เช่น เงินมัดจำ เงินประกัน เป็นต้น

ผลกระทบกับงบการเงิน

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design