087-6732884   winey37
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 8 : หนี้สินหมุนเวียน (เจ้าหนี้การค้า, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, เงินกู้ยืมระยะสั้น)


การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 8 : หนี้สินหมุนเวียน (เจ้าหนี้การค้า, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, เงินกู้ยืมระยะสั้น)

13 กรกฎาคม 2018   2,029


เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้าเกิดจากการที่บริษัทซื้อสินค้าหรือบริการ และบริษัทได้รับสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ขาย จะแสดงรายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้การค้าในงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่าทางบริษัทมีหนี้ทางการค้ามากน้อยเพียงใด หากมีบัญชีดังกล่าวมากอาจแสดงให้เห็นว่าทางบริษัทมีอำนาจในการต่อรองกับ Supplier มากเนื่องจากได้รับเครดิตเทอมเป็นระยะเวลานาน (ถ้าไม่ใช่กรณีประสบปัญหาทางการเงินเลยทำให้ไม่สามารถจ่ายชำระเจ้าหนี้)

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

ผลกระทบกับงบการเงิน

ตัวอย่างผลกระทบต่องบการเงิน

บริษัทซื้อสินค้ามา 100 บาทเป็นเงินเชื่อ หลังจากนั้นบริษัทได้มีค่าบริการที่ 10 บาท เป็นเงินเชื่อ และสุดท้ายทางบริษัทได้จ่ายเจ้าหนี้การค้าทั้งหมดออกไป

 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วตามเกณฑ์สิทธิ เมื่อทางบริษัทได้รับบริการแล้ว (ทางบัญชีจะไม่ได้บันทึกตามเกณฑ์เงินสด) แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายชำระ เช่น ค่าน้ำค้างจ่าย ค่าไฟค้างจ่าย เป็นต้น

ผลกระทบกับงบการเงิน

ตัวอย่างผลกระทบต่องบการเงิน

ณ วันสิ้นปี กิจการมีค่าน้ำเดือน 12 จำนวน 100 บาท และค่าไฟฟ้าจำนวน 300 บาท โดยทางบริษัทได้ทำรายการจ่ายในเดือน 1 ปีถัดไป

 

เงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินกู้ยืม คือ เงินกู้ที่กิจการยืมมาจากบุคคลหรือกิจการอื่น เช่น เงินกู้ยืมจากกรรมการ, เงินกู้ยืมจากธนาคาร เป็นต้น บัญชีดังกล่าวถือว่าสำคัญกับงบการเงินมาก เนื่องจากบริษัทที่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นมากๆยิ่งแสดงให้เห็นถึงภาระที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินคืนในภายระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้บริษัทที่มีเงินกู้ยืมมากๆจะยิ่งทำให้มีต้นทุนทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มากซึ่งเป็นภาระของบริษัท

ผลกระทบกับงบการเงิน

ตัวอย่างผลกระทบต่องบการเงิน

ต้นปีทางบริษัทกู้ยืมเงินจากธนาคาร 1,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 และ ณ วันสิ้นปีบริษัทจ่ายชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินกู้

Loan covenant คืออะไร?

Loan covenant คือ เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม ที่ผู้ให้กู้และผู้กู้ตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว เช่น บริษัทต้องดำรงสัดส่วน D/E ratio หรืออัตราส่วนอื่นๆตามที่ตกลงร่วมกัน เอาไว้ไม่ให้เกินกี่เท่า เป็นต้น ดังนั้นหากบริษัทไม่สามารถรักษาอัตราส่วนตามที่กำหนดได้บริษัทก็อาจโดนธนาคารเรียกคืนเงินกู้ได้ทั้งจำนวนทันที

ดังนั้นบริษัทไหนที่มีเงินกู้มากๆผู้ใช้งบการเงินก็ควรดูเรื่อง Loan covenant ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยว่าทางบริษัทจะมีโอกาสผิดเงื่อนไขหรือไม่ ถ้ามีโอกาสผิดเงื่อนไขทางบริษัทก็อาจถูกธนาคารเรียกคืนเงินกู้ทั้งจำนวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทได้

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design