087-6732884   winey37
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 9 : หนี้สินไม่หมุนเวียน (เงินกู้ยืมระยะยาว,สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน)


การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 9 : หนี้สินไม่หมุนเวียน (เงินกู้ยืมระยะยาว,สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน)

13 กรกฎาคม 2018   1,837


เงินกู้ยืมระยะยาว

ความแตกต่างระหว่างเงินกู้ยืมระยะสั้นกับเงินกู้ยืมระยะยาวคือเงินกู้ยืมระยะสั้นทางบริษัทจะต้องจ่ายคืนเงินกู้ภายใน 1 ปี แต่หากเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวทางบริษัทจะต้องมีภาระในการจ่ายคืนเกินกว่า 1 ปี สำหรับเนื้อหาส่วนอื่นๆในเรื่องเงินกู้ยืมระยะยาวจะเหมือนกันเงินกู้ยืมระยะสั้นเลยตามที่อธิบายไปแล้วในบทที่ผ่านมา ดังนี้

เงินกู้ยืม คือ เงินกู้ที่กิจการยืมมาจากบุคคลหรือกิจการอื่น เช่น เงินกู้ยืมจากกรรมการ, เงินกู้ยืมจากธนาคาร เป็นต้น บัญชีดังกล่าวถือว่าสำคัญกับงบการเงินมาก เนื่องจากบริษัทที่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นมากๆยิ่งแสดงให้เห็นถึงภาระที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินคืนในภายระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้บริษัทที่มีเงินกู้ยืมมากๆจะยิ่งทำให้มีต้นทุนทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มากซึ่งเป็นภาระของบริษัท

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

ผลกระทบกับงบการเงิน

ตัวอย่างผลกระทบต่องบการเงิน

ต้นปีทางบริษัทกู้ยืมเงินจากธนาคาร 1,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 และ ณ วันสิ้นปีบริษัทจ่ายชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินกู้

Loan covenant คืออะไร?

Loan covenant คือ เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม ที่ผู้ให้กู้และผู้กู้ตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว เช่น บริษัทต้องดำรงสัดส่วน D/E ratio หรืออัตราส่วนอื่นๆตามที่ตกลงร่วมกัน เอาไว้ไม่ให้เกินกี่เท่า เป็นต้น ดังนั้นหากบริษัทไม่สามารถรักษาอัตราตามที่กำหนดได้บริษัทก็จะสามารถถูกธนาคารเรียกคืนเงินกู้ได้ทั้งจำนวนทันที

ดังนั้นบริษัทไหนที่มีเงินกู้มากๆผู้ใช้งบการเงินก็ควรดูเรื่อง Loan covenant ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยว่าทางบริษัทจะมีโอกาสผิดเงื่อนไขหรือไม่ ถ้ามีโอกาสผิดเงื่อนไขทางบริษัทก็อาจถูกธนาคารเรียกคืนเงินกู้ทั้งจำนวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทได้

 

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ประเทศไทยมีกฏหมายแรงงานในเรื่องการจ่ายเงินชดเชยของนายจ้างเมื่อพนักงานทำงานจนเกษียณอายุ ซึ่งเงินที่ทางบริษัทจะต้องจ่ายชดเชยให้แก่ลูกจ้างนี้เองเป็นที่มาของบัญชีสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน โดยบริษัทจะต้องทยอยตั้งเงินสำรองเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินและเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเอาไว้เลยโดยไม่ต้องรอให้พนักงานเกษียณ

ซึ่งวิธีการในการคำนวณเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจะใช้วิธีการคำนวณที่เรียกว่า Projected Unit Credit Method ซึ่งจะต้องว่าจ้างให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้คำนวณให้ (เฉพาะบริษัทที่ Listed ในตลาดหลักทรัพย์) เนื่องจากมีวิธีในการคำนวณที่ซับซ้อน ในที่นี้จะไม่ขอลงรายละเอียดมาก แต่เอาเป็นว่า Concept ในการคำนวณคือจะต้องประมาณการจำนวนเงินที่ทางบริษัทต้องจ่ายออกไปในอนาคตหากพนักงานอยู่จนถึงเกษียณ และ Discount กลับลงมาให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน และคุณด้วยความน่าจะเป็นของพนักงานคนนั้นๆที่จะอยู่จนถึงเกษียณ

บัญชีนี้จะมีความสำคัญสำหรับบริษัทที่มีพนักงานเป็นจำนวนมากๆ ก็จะมีบัญชีเงินสำรองดังกล่าวมากขึ้นตามไปด้วย

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design