087-6732884   winey37
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 11 : งบกำไรขาดทุน


การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 11 : งบกำไรขาดทุน

16 กรกฎาคม 2018   2,773


รายได้

รายได้ คือ ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ สำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งบัญชีนี้เป็นบัญชีที่มีความสำคัญมากๆในงบกำไรขาดทุน เนื่องจากเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าและบริการของบริษัทได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากน้อยแค่ไหน

รายได้จากการขาย/บริการ คือ รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกิจการ

รายได้อื่น คือ รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากธุรกิจหลักของกิจการ เช่น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายอุปกรณ์ รายได้จากดอกเบี้ย เป็นต้น

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายได้

1. กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน

2. กิจการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ

วิธีในการรับรู้รายได้

ตามมาตรฐานบัญชี วิธีในการรับรู้รายได้นั้นมีหลายวิธี วิธีหลักๆจะมีดังต่อไปนี้

1.กรณีขายสินค้า – จะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า

2.กรณีให้บริการ – จะรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน

3.กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ – จะรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์

4.กรณีรับเหมาก่อสร้าง -จะรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน

ผลกระทบกับงบการเงิน

จะเห็นได้ว่าหากเป็นรายได้จากการขายสินค้า จะต้องมีอีกคู่บัญชีอีกคู่ที่เกิดขึ้นนั้นคือการบันทึกต้นทุนขายกับสินค้าคงเหลือ เพื่อตัดสินค้าคงเหลือที่ถูกขายออกไปจากงบการเงิน

ตัวอย่างผลกระทบกับงบการเงิน

ตัวอย่าง บริษัทได้ทำการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไปในราคา 1,000 บาท สินค้าดังกล่าวมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 300 บาท

ตัวอย่าง บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นเงินเชื่อ 1,000 บาท

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย คือ การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือการลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง สำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

ต้นทุนขาย/บริการ คือ ต้นทุนในการซื้อสินค้าที่ขายออกไป หรือต้นทุนการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับยอดขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

ต้นทุนทางการเงิน คือ ดอกเบี้ยจ่าย/ค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกี่ยวกับการกู้ยืม

ภาษีเงินได้ คือ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผลกระทบกับงบการเงิน

ตัวอย่างผลกระทบกับงบการเงิน

ตัวอย่าง บริษัทได้จ่ายเงินเดือนของเดือน 12 ให้แก่พนักงานช่วงต้นเดือน 1 เป็นจำนวน 1,000 บาท

 

กำไรขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ คือ ผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการนำ รายได้ – ค่าใช้จ่าย หาก รายได้ > ค่าใช้จ่าย แสดงว่ากิจการมีกำไรในการดำเนินงาน หาก รายได้ < ค่าใช้จ่าย แสดงว่ากิจการมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

นอกจากนี้สิ่งที่หนึ่งที่ควรทราบนั่นคือกำไร (ขาดทุน) สุทธิในงบกำไรขาดทุน จะวิ่งเข้ากำไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินเสมอ ตามแผนภาพดังนี้

กำไรสะสมปลายงวด = กำไรสะสมต้นงวด + กำไร(ขาดทุน)สุทธิ - เงินปันผลจ่าย

 

กำไรต่อหุ้น (EPS)

กำไรต่อหุ้น (Earning per Share หรือ EPS) คืออัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือส่วนกำไรสุทธิแบ่งเฉลี่ยให้แก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้นของบริษัท แสดงให้เห็นถึงกำไรของบริษัทเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด สามารถคำนวณได้โดยการนำกำไรสุทธิรอบ 12 เดือนล่าสุดเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ใช้สูตรเบื้องต้นดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 บริษัท A มีกำไรสุทธิทั้งปี 100 บาท มีจำนวนหุ้นเท่ากันทั้งปี 50 หุ้น

EPS = 100/50 = 2 บาทต่อหุ้น

ตัวอย่างที่ 2 : บริษัท B มีกำไรสุทธิทั้งปี 100 บาท ณ วันที่ 1 มค. มีจำนวนหุ้น 50 หุ้น ต่อมาวันที่ 1 กค. มีการเพิ่มทุนอีก 50 หุ้น ดังนั้น ณ 31 ธค.บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 100 หุ้น

(ผมอยากให้ทุกท่านลองกลับไปที่บท 2 ในส่วนตัวอย่างงบกำไรขาดทุน แล้วลองอ่านงบกำไรขาดทุน ดูใหม่ ผมเชื่อว่าทุกท่านจะต้องเข้าใจตัวงบเพิ่มมากขึ้น)

เนื่อหาบทที่ 2 ตาม Link นี้ครับ คลิ๊กที่นี่

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design