087-6732884   winey37
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 1 : ปูพื้นฐานก่อนวิเคราะห์งบการเงิน


การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 1 : ปูพื้นฐานก่อนวิเคราะห์งบการเงิน

02 สิงหาคม 2018   1,892


การวิเคราะห์งบการเงินที่จัดทำขึ้นนี้ตั้งแต่บทแรกถึงบทสุดท้าย จะใช้ตัวอย่างงบการเงินของโฮมโปร HMPRO YE2560 เป็นตัวอย่างในการศึกษา เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าตัวธุรกิจและงบการเงินนั้นไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก และเป็นบริษัทที่ทุกๆคนรู้จัก อยากให้เป็นตัวอย่างในการศึกษาหาความรู้ทางด้านบัญชีและงบการเงินเท่านั้น ไม่ได้เป็นการเชียร์ซื้อขายหุ้นแต่อย่างใด

นอกจากนี้สิ่งที่ต้องทราบอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากในบทเรียนจะใช้ตัวอย่างจากงบสิ้นปี (YE2560) ไม่ใช่งบรายไตรมาสดังนั้นหากใครจะนำวิธีจากตัวอย่างในบทเรียนนี้ไปวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสอาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเหมือนงบการเงินสิ้นปี รวมถึงเรื่องวิธีการในการอ่านหน้ารายงานผู้สอบบัญชีด้วยงบรายไตรมาสก็จะมีความแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามก่อนที่จะไปวิเคราะห์งบการเงินกัน เราต้องมาปูพื้นฐานกันก่อน 3 เรื้่องดังต่อไปนี้

1. ทำความเข้าใจกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. ทำความเข้าใจ Concept ของงบการเงินรวม

3. ทำความเข้าใจ กำไรขาดทุน VS กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

ทำความเข้าใจกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนขยายที่จะสามารถอธิบายและแสดงรายละเอียดแต่ละบัญชีในงบการเงินได้ดียิ่งขั้น นอกจากนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินยังกล่าวถึงนโยบายการบัญชีต่างๆที่บริษัทใช้ และยังช่วยในการอธิบายเรื่องต่างๆนอกเหนือจากที่เห็นได้ในงบการเงิน ซึ่งหมายเหตุประกอบงบการเงินมีส่วนประกอบหลักๆดังต่อไปนี้

ส่วนแรกในส่วนที่เป็นการอธิบายรายละเอียดต่างๆของบริษัทจริงๆส่วนนี้ไม่ต้องอ่านก็ได้ เนื่องจากจะมีอยู่ในรายงานประจำปี อยู่แล้วซึ่งละเอียดกว่าแล้วเข้าใจได้ง่ายกว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินมาก ในส่วนของนโยบายบัญชีถ้าคนไม่ได้จบบัญชีมาก็อาจจะมึนหน่อยๆถ้าไม่อ่านก็ไม่เป็นไรจะได้ไม่มึน 555

ส่วนที่สองผู้ใช้งบการเงินจำเป็นต้องอ่านในบัญชีที่เราสนใจเนื่องจากจะช่วยอธิบายแต่ละบัญชีได้ดียิ่งขึ้น เช่น บัญชีลูกหนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะมีการแยกอายุลูกหนี้ออกมาให้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถวิเคราะห์คุณภาพของลูกหนี้ได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

ส่วนสุดท้ายก็เป็นอีกส่วนที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องอ่าน เนื่องจากทำให้ผู้ใช้งบการเงินเห็นความเสี่ยงหรือข้อมูลอื่นๆด้วยที่ไม่เห็นจากงบการเงิน เช่น ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ย ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน เป็นต้น

 

ทำความเข้าใจ Concept ของงบการเงินรวม

งบการเงินรวม - งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการนำเสนอสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเสมือนว่าเป็นของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว ดังนั้นการวิเคราะห์งบจึงควรวิเคราะห์ที่งบการเงินรวมซึ่งจะครอบคลุมไปถึงผลการดำเนินงานของบริษัทลูกด้วย ลองมาดูตัวอย่างกันดังนี้

จะเห็นได้ว่ากำไรในงบการเงินรวมจะไม่ใช่ 30 บาท (กำไรของแม่ + กำไรของลูก) เนื่องจากรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูกนั้นในงบการเงินรวมจะไม่ถือว่ารายการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น ต้องมีการตัดรายการระหว่างกันออกไป ดังนั้นกำไรในงบการเงินรวมคือ 20 บาท (ราคาที่บริษัทลูกขายออกไป 30 บาท - ราคาที่บริษัทแม่ซื้อเข้ามา 10 บาท นั่นเอง)

วิธีและหลักการในการจัดทำงบการเงินรวมมีดังต่อไปนี้

 

ทำความเข้าใจ กำไรขาดทุน VS กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หลายคนอาจสงสัยว่าบริษัทที่ Listed อยู่ในตลาดทำไมในส่วนของงบกำไรขาดทุน ถึงมีทั้งส่วน กำไรขาดทุน และ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มันแตกต่างกันอย่างไร เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกัน ก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างงบกำไรขาดทุนกันก่อน

กำไรขาดทุนสุทธิ คือ กำไรขาดทุนการการดำเนินธุรกิจซึ่งเกิดจากการนำรายได้ทั้งหมดหักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการ ซึ่งจะเป็นส่วนที่นำมาใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัท

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คือ กำไรขาดทุนอื่นที่มาตรฐานบัญชีกำหนดให้แยกออกมาไม่นำมารวมกับกำไรสุทธิ และจะไม่นำมารวมคำนวณกำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัท เนื่องจากไม่ได้เป็นกำไรขาดทุนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ซึ่งหลักๆจะมีด้วยกันอยู่ 4 รายการดังต่อไปนี้

หากจะวิเคราะห์รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เราอาจวิเคราะห์ในส่วนของ “รายการที่จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง” เนื่องจากรายการในส่วนนี้มีโอกาสบันทึกเข้าสู่กำไรขาดทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น บริษัทอาจมีกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย หากบริษัทยังไม่ได้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไปกำไรดังกล่าวก็จะถูกบันทึกอยู่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อย่างไรก็ตามหากงวดหน้ามีการขายหลักทรัพย์ออกไป กำไรดังกล่าวก็จะถูกโอนไปยังกำไรขาดทุน ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นได้

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php

 

 


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design